معنی be able to

سلام
معنای این ترکیب میشه: توانایی انجام کاری رو داشتن(یا ب عبارت سلیس تر :تونستن)

1 پسندیده