بیان سن و بیان اعداد

چه زمانی از خط تیره در عبارت years old استفاده میکنیم؟

چه زمانی یک عدد چهاررقمی رو باعبارت and بیان میکنیم وچه زمانی عددروبصورت دو رقم دورقم میخونیم؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 پسندیده

زمانی که کل عبارت صفت باشه از خط تیره استفاده میشه. مثل twenty-year-old (به معنی بیست ساله)
در غیر اینصورت twenty years به کار میره.

a fifteen-year-old boy
He is fifteen years old.

یک تاپیکی آقا فرزاد برای بیان اعداد داشتن، پیدا کنم پیوست میکنم.

5 پسندیده