تالار زبانشناس

Look up در این جمله دقیقا چه معنی داره

سلام. یعنی دست کشیدند

5 Likes

همون معنای کلمه به کلمه ی خودش اینجا درست درمیاد تقریبا، سرشون رو اوردن بالا، داشتن کار میکردن و سرشون رو اوردن بالا ببینن چه خبره، که همونطور که @p.A.5 عزیز گفتن میشه ترجمه کرد از کار دست کشیدند

5 Likes