تالار زبانشناس

اصطلاح یا ...‌

I knew there was something I didn’t like about that chicken
چرا از
didn’t ile about استفاده کرده
این همونه i didn’t like است یا ن؟

1 Likes

معنی این عبارت همون چیزیه که مشخصه
چیزی را درباره ی چیزی دوست نداشتن
که اینجا درباره ی دوست نداشتن مرغ صحبت می کنه

1 Likes