تالار زبانشناس

اصطلاح یا نه

I knew there was something I didn’t like about that chicken
چرا از
didn’t ile about استفاده کرده
این همونه i didn’t like است یا ن؟

1 Likes

همون معنی خودش رو میده، یه چیزی درباره ی اون جوجه بود که من دوست نداشتم یا ازش خوشم نمیومد. باید about رو میورده که معنی برسه. نمیخواسته بگه کلا اون جوجه رو دوست نداشتم که بگه I didn’t like that chicken بلکه میخواسته بگه یه چیزی در موردش رو دوست ندارم. شاید کلا ازش بدم نیاد

2 Likes