تالار زبانشناس

کاربرد as much as

کاربرد as much as
0

Asmuch asدر این داستان به چه معناست و بطور کل چه مقع استفاده میشود؟


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر احساسات (۲) »

1 Like

به معنی به اندازه یِ
As… … as
صفت مساوی هست
For example
I don’t like my father as much as my mom
من پدرم رو ب اندازه یِ مادرم دوست ندارم
This lesson is difficult as much as that
این درس به اندازه ی اون درس سخته

3 Likes