تالار زبانشناس

آسون اما سخت؟!

آسون اما سخت؟!
0

توی این پست هر کی یه واژه آسون بنویسه که کمتر شنیده شده باشه و معنیش با مثال و زمان استفاده اش رو بنویسید.

2 Likes

واژه Mayday
که اسم میباشد.
معنی: سیگنال رادیویی در خواست کمک در هواپیما و کشتی
The pilot made a mayday call

3 Likes

واژه Defy
فعل هست به معنی" سرپیچی کردن"
people who openly defy the law

2 Likes

واژه Par
به معنی برابر ، مساوی، تعادل
اسم میباشد.
It is on par with getting a traffic ticket.

1 Like