تالار زبانشناس

من این قسمت رو متوجه نمیشم!


این قسمت چی میگن?نمیتونم متوجه بشم!
4 Likes

Bet you can’t wiggle across the floor in your belly like this.
معنیش مشخصه با توجه به جمله‌‌
صدای دختر کوچولو هم میگه wiggle bell
ادامه اش نیست.

6 Likes