It was this second clinic

چرا با وجود itاز thisاستفاده کرده
Strangely, it was this second clinic where both rich, and poor women wanted to have their babies.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی ناجی مادران » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « نجات دهنده ی مادران »

2 پسندیده

اشتباه نوشته شده
باید the جایگزین بشه.

3 پسندیده