تالار زبانشناس

کاربرد do و does کجاست

معنی


این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

هر دو فعله و یک معنیو میده
ولی در فاعلین he she it از
Does استفاده میشه
Ali does it
Maryam knows it
ودر ضمن فاعلینی مثل
Everyone _every bodyو غیره هم از
Does استفاده میشه
Everyone does it
Noone knows it
Everyone knows it
و در فاعلین i you we they
از do استفاده میشه
Ali and Farhad do it
You know it
I know it
خلاصه بسته به فاعل، اخر فعل s و بعضی وقت ها es میگیره

4 Likes

سلام
برای سوم شخص فقط و فقط در زمان حال ساده از does
استفاده میشه.
He she it ali mike john every body no body
Ali does his homework
علی انجام داد تکالیفش رو.
و برای سئوالی کردن (عمل) برای سوم شخص در حال ساده از does استفاده میشه.
Ali does his homework
1?Does ali do his home work
آیا علی انجام داد تکالیفش رو؟
Yes ali does his home work2
بله انجام داد تکالیف شو
No, he does not do his home work3
نه اون انجام نداد تکالیفش رو
در جمله ۱ سئوالی شکل اصلی اش رو حفظ میکنه. Do هست شکل اصلیش.
درجمله دوم شکل سوم شخص doesمیگیره چون جمله مثبت هست.
در جمله سوم هم جمله منفی هست پس شکل اصلی do رو به خودش میگیره.
همه افعال در حال ساده اینجوری هستند.
He sees.ali writtes.ali reads
و برای سایر ضمیر ها هم در زمان حال ساده از do استفاده میکنیم.
I/you/we/they /ali and housin=they
I do my home work
من تکالیفمو انجام دادم
?Do I do my homework
آیا من تکالیفمو انجام دادم؟
Yes I do my homework
بله انجام دادم
No I don’t do my home work
نه من انجام ندادم.
در این ضمایر( i.you.they.we…] فعل به صورت شکل اصلی میاد.
I do.i see. I know.

4 Likes

I do my homework
من تکالیفمو انجام میدم
I did my…
من تکالیفمو انجام دادم

6 Likes

ای خدا مشکلی با من داری تو رک بگو.

2 Likes

Come on man i just wanted to show your mistake just to fix it

3 Likes

من ترجمه بلد نیستم.
در ضمن correct نه fix
من در و پنجره سازی نمیکنم که تعمیرش کنم.

2 Likes

Sorry my bad
What’s wrong with telling mistakes?

3 Likes

Well, in my opinion it started when you & I had a argument
After that I don,t want to chat to you
Because I think if I chat to you ,it’ll create argument
Like this ,I HOPE you undrastant what I say

2 Likes