تالار زبانشناس

چرا برای حیوان به جای it از He استفاده کرده؟

در داستانک بچه اردک زشت، در جمله زیر چرا
به جای it از He استفاده کرده؟

He was cold, sad and alone.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

وقتی جنس حیوان معلوم باشه از He و She هم استفاده میشه

3 Likes