تالار زبانشناس

Blow offمعنی

most of the guns were missing the nose was blow off and the radio room and the tail gunners department were destroyed.

2 Likes

به معنی منفجر کردن است
اکثر اسلحه ها از دست رفته بودند و دماغ منفجر شده بود و اتاق رادیو بخش توپچی ها از بین رفتند
:bouquet:

5 Likes