تالار زبانشناس

تو فیلم زیر چی گفته میشه?


معنی جمله ای که میگه چی میشه?

معنی هر لغتی که تو فیلم میگن چی هست?

معنی haunt در جمله زیر?
I haunt those who’ve forgotten how to have fun.
.

مفهوم عبارت زیر چه میشود?

Quick reflexes will definitely come in handy. واکنش های سریع قطعا ما رو آماده خواهد کرد. ترجمه come in handy همین میشه?
.
عبارت زیر درست ترجمه شده?
.
We’ve been playing this game our entire life! این جمله رو دو نفر میگن و طرف مقابلشون میگه so have we. این جمله دوم یعنی ما هم همینطور?
.

4 Likes