معني away چي ميشه؟

سلام
معني away
در Go away
و flew away
و runs away
چي ميشه؟ و آيا فرقي داره؟

1 پسندیده

سلام عزیزم،go awayب معنی دور شدن
Flew away ب معنی گریختن ،پربدن و رفتن
Run away فرار کردن
تقریبا هم معنی هستن

1 پسندیده

اهان
مرسي متوجه شدم🥰

2 پسندیده

Anytime
My darling :heart_eyes:

2 پسندیده

Thank you :heart: :smiling_face_with_three_hearts:

2 پسندیده