تالار زبانشناس

چرا now اخر جمله نیومده؟

در جمله and claudius is now the king چرا now که قید زمان هست اخر جمله و بعد از the king نیومده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

درود بر شما :raised_hand::blush:
این کاربرد و جای فعل ها در جمله است…
قید حالت (adverbs of manner) :

از این دسته از قید ها برای تشریح و توضیح چگونگی اعمال اشخاص استفاده می شود. معمولا بعد از فعل قرار می گیرند، اما همراه فعل های مجهول، معمولا قبل از فعل اصلی و بعد فعل کمکی قرار می گیرند.

مثال:

.He walks very slowly

او به آرامی راه می رود.

.I speak five languages fluently

من پنج زبان را، روان صحبت می کنم.

.The driver was seriously injured in the accident

راننده در تصادف به شدت آسیب دید.

2.قید های تکرار (adverbs of frequency) :

قید های تکرار قبل فعل اصلی و بعد فعل be قرار می گیرند.

قید های sometimes , usually , normally برای تاکید می توانند اول جمله بیایند.

مثال:

.I hardly ever have time for breakfast

من به ندرت وقت برای صبحانه خوردن دارم.

.Jenny is always late for work

جنی همیشه سر کار دیر میکنه. (دیر میاد سر کار).

3.قید های مکان و زمان (adverbs of time and place) :

[قید های مکان و زمان]
معمولا در آخر عبارت یا جمله قرار می گیرند. قید های مکان معمولا قبل از قید های زمان قرار می گیرند.

مثال:

.My parents will be here in half an hour

پدر و مادرم تا نیم ساعت دیگه اینجا هستن.

.It rained all day yesterday

تمام دیروز باران بارید.

4.قید های مقدار (adverbs of degree) :

این قید ها توضیح می دهند که چه مقدار از یک کار انجام شده یا در مورد یک صفت توضیح می دهند و قبل از صفت قرار می گیرند.

Absolutely

Extremely

Very

… ,

مثال :

.I’m nearly finished

تقریبا کارم تموم شده.

.My husband works a lot , but he doesn’t earn much

همسرم زیاد کار می کنه، اما به اندازه کافی پول در نمیاره.

A little و little همراه صفت و فعل استفاده می شوند.

.I’m a little tired

من یکم خسته ام.

.We rested a little bit after the flight

ما بعد پرواز کمی استراحت کردیم.

5.قید های توضیحی (comment adverbs) :

قید های توضیحی نظر و عقیده ی گوینده را بیان می کنند و معمولا در ابتدای جمله و یا عبارت می آیند.

Apparently

Basically

Clearly

Obviously

Luckily

Eventually

.Unfortunately , the package never arrived

متاسفانه بسته هیچ وقت نرسید.

.Ideally , we should leave here at 10:00

در ایده آل ترین حالت ما باید اینجا رو ساعت 10 ترک کنیم.

1 Likes