تالار زبانشناس

Steve jobs book

He had been scattershot friendly to me over the years, with occasional bursts of intensity

burst of intensity به چه معناست🤔

3 Likes

درود بر شما✋معنی اش می شود شدت انفجار

3 Likes