تالار زبانشناس

معنای wick در جمله زیر چیست؟

you wicked old man


این تاپیک مربوط به فصل« برای همیشه رفت! » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « روح خلبان »

1 Likes

سلام.wicked به عنوان صفت میشه پست.شریر.بدذات…

3 Likes