تالار زبانشناس

درمورد کلمات پرسشی

?Where did they eat Guatemalan food
Who admired the beauty of all the flowers?

چرا در جمله پایین مثل بالایی did آورده نشده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

2 Likes

سلام
چون who به جای فاعل به کار رفته. و سئوال درباره فاعل هست
Ali** is married to mmm**
علی ازدواج کرده با مم
Who is married to mm
چه کسی ازدواج کرده با مم
یا اگر درباره mmm یا مفعول بخوای بپرسی جابه میشه.
Who is married to Ali
یا به این صورت.
Ali gave saeeid a ball
فاعل علی و مفعول سعید
Who gave saeeid a ball
سئوال درمورد علی فاعل
Who did ali give a ball
سئوال در مورد مفعول سعید.

1 Likes

اهان …مرسی …مرسی :heart::herb:

2 Likes