تالار زبانشناس

معنای interest و change در جمله زیر چیست؟

He lent money to people in trouble and often didn’t charge them interest


این تاپیک مربوط به فصل« وام‌دهندگان » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « تاجر ونیز »

2 Likes

سلام charge تو اینجمله میشه طلب کردن
و interest هم بهره . سود هستش.
میگه اون قرض میده به مردم پول اونهایی که تو دردسر اند (افتادند) و اغلب طلب نمیکنه (پس نمیگیره)( نمیخاد) بهره ی اونرو ( پولشو)

1 Likes