تالار زبانشناس

تفاوت بین زمان حال استمراری واینده ساده

آیا تفاوتی بین زمان حال استمراری و اینده ساده وجود دارد؟


این تاپیک مربوط به درس« زمان گذشته ی استمراری » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

3 Likes

حال استمراری :
فاعل + to be + فعل + ing + …
مثال؛ I am washing my hands

«من در حال شستن دست‌هایم هستم.»

آینده ساده :
۱ / فاعل + will + فعل
مثال؛ I will wash my hands

۲ / فاعل + to be + going to + فعل
مثال؛ I’m going to wash my hands

«من می‌خواهم دست‌هایم را بشویم.»

1 Like