تالار زبانشناس

با کلمات داده شده داستان بنویس

بچه ها این گروه رو تشکیل دادم تا با کلمات که باهم قرار می ذاریم داستان بنویسیم و بهترین داستان نویس رو انتخاب کنیم و کلمات بعدی رو از اون بپرسیم

1 Likes