تالار زبانشناس

معنی وکاربردbeingدر اینجا

2 Likes

سلامhuman being با همدیگه است به معنای انسان / آدم

3 Likes