تالار زبانشناس

عبارت throwing me in to the bow یعنی چی؟

I can you throwing me into the bow whet wet coild lines were


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « پیرمرد و دریا »

2 Likes