تالار زبانشناس

چرا duckling؟ اردک میشه duck

اردک به انگلیسی میشه duck چرا توی داستان duckling نوشته شده ؟

2 Likes

سلام duckling به معنی جوجه اردک است

5 Likes

اون L از کجا اومد؟؟duckling. ایا این قاعده ی خاصّیه؟

2 Likes

Ling
به عنوان یک پسوند اسمی استفاده شده پسوند اسمی که معنی young یا small می دهد

1 Likes