تالار زبانشناس

جمله ی what big eyes you have و جملات مشابه

چرا ساختار جمله با بقیه ی ساختار ها در زبان انگلیسی فرق داره برای مثال ما زمانی که میخواهیم بگویم چشم های بزرگی داری از این ساختار استفاده میکنیم:

                    You have big eyes

اما در این جمله داریم
Big eyes you have


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

چون دو جمله معنیاش فرق داره:
You have big eyes
چشمان بزرگی داری
!What big eyes you have
چه چشمان بزرگی داری!

1 Likes