تالار زبانشناس

Would گرامر

he was scared that someone would stole **معناي would در اين عبارت و گرامرش و لطفا توضيح بدين **


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تکه‌ی طلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

ببینید معنای تحت اللفظی ندارد و اینجا برمیگردد به یک گرام ر مهم در زبان انگلیسی
would در اصل گذشته will و این would در سه جا مستقیم به کار میرود
الف)جملات خواهشی:میشه لطفا…would you please

ب)آینده در گذشته:… فاعل+would یاcouldیا might+ قسمت سوم فعل(p.p)

جملات شرطی نوع دوم و نوع ششم(نوع ششم کامل شده نوع دوم است که به معنای شرطی آرزو یا تاکید است که در نوع ششم شرطی همان نوع دوم شرطی است که was در قسمت اول شرطی حذف شده است و چون wasنمیتواند تاکیدی باشد به خاطر همین حذف میشود و به این شرطی شرطی آرزو ی تاکید هم میگویند

خوب سوال شما آینده در گذشته است. He would stole (قسمت سوم فعل still به معنای دزدیدن +فعل کمکی would +فاعل He) و
چون در ساخت جملات آینده در گذشته باید would به معنای اصلی (میتوانست) به کار در اینجا معنی نمیشود و همان فعل کمکی است و این جمله غلطی ندارد و منظور از این جمله آینده در گذشته است

باتشکر

3 Likes