چرامعنی این جمله کامل نیست Mike drive to work her car


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 پسندیده

سوال شما بر میگردد به حال ساده قسمت sسوم شخص
چون مایک همان سوم شخص است باید s بگیرد تا این جمله کامل گردد
Mike drives to work her car(کار مایک دائمی نیست)
Mike drive working her car(کار دائمی)
منظور از کار دائمی‌و موقتی یعنی اگر ما در جمله ای بخواهیم دو فعل داشته باشیم اگر to اضافه کنیم کار موقتی است و اگرing به فعل دوم بدهیم کار دائمی است

3 پسندیده

شایدم این درسته :point_down:
Mike drive to work ( with) her car

3 پسندیده

همچین جمله ای توی اون متن نبود!

2 پسندیده