تالار زبانشناس

کاربرد on in

در جمله زیر برای وبسایت از on و برای blog از in استفاده شده دلیلی داره؟

he writes a lot about his methods
on his website in his blog

4 Likes