تالار زبانشناس

معنی دقیق gliding by

سلام
میتونید معنی دقیق gliding by رو‌در این جمله. He saw other skaters gliding by as if it were the easiest thing in the world.
بگید

3 Likes

Gliding by
درحال سر خوردن از کنارِ
جمله:
داشت میدید اسکیت بازهای دیگه از کنارش سر میخورن طوریکه انگار اسونترین کار دنیاست

2 Likes