تالار زبانشناس

زمان جمله حال ساده است ولی

جمله زیر حال ساده است چرا در ترجمه عصبانی می شود معنی شده و کاربردش در جمله چیست؟

Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

Angry
عصبانی
پس چی باید ترجمه بشه؟

2 Likes

فعلش در ترجمه گذشته استمراری معنی شده

2 Likes