در مورد قرار گرفتن کلمه the و قرار نگرفتن ان در اول برخی جملات

egg. One day, the five little eggs started to crack. Tap, tap, tap! Five pretty, yellow baby ducklings came out8 دقیقه پیش

چرا اونجا که میخواد بگه پنج تخم شروع به ترک خوردن کردن اولش the اورده ولی

اونجا که میگه پنج جوجه اردک قشنگ زرد کوچولو اومدن بیرون the نیاورده

3 پسندیده

وقتی قبلا درمورد چیزی صحبت کردیم و آشناست از
The
استفاده میکنیم.
اینجا بار اول هست که در مورد جوجه صحبت میشه پس
The
نداره. ولی ازین به بعد تو داستان
The
بکار میبره برای جوجه.چون قبلا دربارش صحبت شده.
این هم جواب خیلی ساده برای این جمله اگه حوصله دارید برید گرامرش را بخونید!

1 پسندیده

The
را میشه مثل “ه” در اخر اسم توی فارسی فرض کنیم. مثلا
ماشینه را خرید (قبلا درمورد اون ماشین صحبت کردید و اشناس)
اما
ماشین خرید(نامشخصه که کدوم ماشین)
البته این قاعده تو فارسی کلی نیست مثل اسامی افراد

1 پسندیده

ممنونم خیلی پس بار اول the میاریم اوکی
مثل اسم داستان که اول the ugly duckling
The اورده
یه حالت تاکید رو شناخت راجب شخص موضوع یا مورد موضوع درسته؟

2 پسندیده

نه بار اول نمیاد. دفعات بعد میاد. چون دربارش قبلا شناخت پیدا کردین و حالا میدونید در مورد کدام موضوع و شی صحبت میکنید.پس
The
میاد

1 پسندیده

اوکی متوجه شدم خیلی ممنونم

3 پسندیده