تالار زبانشناس

منظور ا to nothing چیه

Keep pushing it away until it disappears to nothing


این تاپیک مربوط به درس« تسلط بر بینش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تسلط بر بینش »

2 Likes

به معنی هیچ چیز…ناچیزی…

3 Likes

خب معنی جمله چی میشه مرسی

2 Likes

انقدرتصویررودورنگهداریدتابه طور کلی ناپدیدشود( هیچ شود)