تالار زبانشناس

کذشته فعل have وhas

گذشته فعل have چیست؟!
Hadگذسته فعلhas است؟!


این تاپیک مربوط به درس« درس مکمل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

3 Likes

سلام وقت بخیر.
had گذشته ی هردو فعل have و has است.
در زمان حال ساده فقط برای سوم شخص تفاوت قائل میشیم و میگیم has. در بقیه زمانها اینو نداریم

2 Likes