تالار زبانشناس

میشه اینو ترجمه کنید

میشه اینو واسم ترجمه کنید؟
بیشتر از هر کسی عاشق خودت باش
نگذار هیچ کس وارد امپراطوری درونت شود مگر اینکه با عشق آمده باشد
همیشه جاودان

3 Likes

Do not let anyone enter your inner empire unless it comes with love

4 Likes

Love yourself more than anyone
Do not let anyone enter your inner empire unless it comes with love
[be eternal => شک دارم که درست باشه …]

3 Likes