تلفظ قسمتی از جمله

تلفظ قسمتی از جمله
0.0 0

#1

تلفظ us چیه انگار میگه آز
This morning she’ll show us around."

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

آس درسته…