تالار زبانشناس

منظور ازI have since I was born until right now

سلام منظور از
I have since I was born until right now
چیهآیا معنیش این میشه:از جایی که من به دنیا آمدم تا درست حالا

Because it’s something I hear again and again and again and again and again and I have since I was born until right now


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

3 Likes

سلام
بله
جمله رو کامل نگفته
در اصل اینجوریه

I have heard it since I was born until right now

میگه من اونو شنیدم از زمانی که بچه بودم تا حالا

5 Likes