تالار زبانشناس

معنی justچیست

درجمله the dragon just took

1 Likes

Just معانی متفاوتی میده باید با توجه به متن اونو ترجمه کنید که اینجا میشه گفت فقط غذا رو برداشت

2 Likes