تالار زبانشناس

منظور ازpeopleچیه

سلام معنیpeople دراین جمله چیه
And, you know, all you grammar people already know,

She did it, it happened, it finished. So then I changed. And, you know, all you grammar people already know, I started using the past tense, right?


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « کایزن (فلسفه ی بهبود پیوسته) »

1 Likes

“all you grammar people”…تمام شما دوستانه گرامری
تمام شما افراده گرامری

2 Likes

سلام دوست عزیز. همونطور که میدونید، کلمه‌ی people حالت جمع Person هست. نکته ای هم هست که ما میتونیم با اضافه کردن person به بعد از یک اسم (noun) معمولا یک گروه اسمی معنا دار داشته باشیم
بطور مثال:
I’m a morning person من آدم سحرخیزی هستم
She is a coffee person اون یک اهل قهوه‌است. (طرفدار قهوه است)
He is a grammar person اون یک اهل گرامر است ( طرفدار گرامره)

پس you grammar people رو میتونیم به این صورت تفسیر کنیم. “شما اهل گرامر ها” یا “شما طرفداران گرامر”

4 Likes