چرا آخر جمله calls اومده و به چه معنی هست؟

Dr. Fischer had resisted accepting money from the poor woman on numerous house calls.

1 پسندیده

سلام. اینجا calls نقشه اسم (noun) داره. که جمع ( plural ) هم هست. پس اینجا calls فعل نیست. و معنیش تماس ها هست.

معنی کل جمله: دکتر فیشر خودداری کرده بود که قبول کنه پول از زن فقیر در تماس های خانگی بی شماری

یک مثال دیگه که calls آخر جمله باشه:
Oh, I can’t believe that, yesterday I just checked my phone at the end of the day, and I had so many calls.

1 پسندیده