تالار زبانشناس

Let's roll

lets roll به معنای حرکت میکنیمه؟ یا بیاید حرکت کنیم؟

بیشتر به معنای بیاین شروع کنیم، یا بزن بریم