تالار زبانشناس

معنی Looks for؟


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 16- جنی شغل جدید می خواهد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

یعنی جست و جو کردن.
Look با حرف اضافه for معنی جست و جو و گشتن میدهد

2 Likes