تالار زبانشناس

Turn into the spin

Turn into the spin ایا به معنای پیچشدنه؟
یعنی مثلا بپیچ! دور بزن!؟