تالار زبانشناس

In 1995, shortsighted retailers did not order enough dolls to meet demand

In 1995, shortsighted retailers did not order enough dolls to meet demand
نقش و معنی meet در این جمله چیه

فعل هست.
به معنای پاسخگوی نیازها بودن هست اینجا. یا برآورده کردن نیازها/ تقاضا

1 Likes