تالار زبانشناس

Who goes there

Who goes there چرا این جمله ( کی اون جاست) معنی شده آیا درسته؟

1 Likes