تالار زبانشناس

معنی how far در عبارت زیر چیه؟

how far do you agree with the writer’s description of a hero?

1 Likes

How far do you agree روی هم فک کنم بشه تا چه اندازه موافقید

4 Likes