معنی how far در عبارت زیر چیه؟

معنی how far در عبارت زیر چیه؟
0.0 0

#1

how far do you agree with the writer’s description of a hero?


#2

How far do you agree روی هم فک کنم بشه تا چه اندازه موافقید