آیا hold معنی بغل کردن میده؟

آیا hold معنی بغل کردن میده؟

1 پسندیده

معنی بغل کردن هم میده. معنی اصلیش نگه داشتن هست

1 پسندیده