تالار زبانشناس

معنی . Rock on. چیه

You just finished the point of view story. Rock on. You’re great


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تندرستی در 100 سالگی »

1 Likes

به معنی ادامه بده، همینطور ادامه بده، خوب داری میری جلو.اصطلاح هست

4 Likes