تالار زبانشناس

چرا where بجای and استفاده شده؟

سلام

The village streets were muddy where water from the mudhouses had leaked out, and dusty everywhere else

چرا از where استفاده شده اما در معنی and اومده؟


این تاپیک مربوط به کتاب« بازرس مدارس » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »