تالار زبانشناس

It's very fun i'm sad

کاربرد این جمله چطوریه
توی یکی از میشه گفت مصاحبه (یا ی چیزی شبیه این نمیدونم چی میگن بهش) که با ی بازیگر شده بود این جمله رو شنیدم که گفت it’s very fun i’m sad
جمله ی عجيبی بود برام یه چیزی شبیه جوک یا شوخیه؟