تالار زبانشناس

ارزیابی کتاب قبایل

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « قبایل » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:

سطح: 6